Taahhüdümüz, sürekli olarak çevresel performansımızı iyileştirmek, faaliyetlerimize ve topluma sürdürülebilir katkılarda bulunmaktır.
SPS LAZER, faaliyetlerini, yaşam döngüsü, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir gelişme ve sürekli iyileştirme prensibine dayandırmaktadır.

Faaliyetlerimiz
Fabrika ve tesislerimizi, yasalara, yönetmeliklere ve standartlara uygun şekilde işleteceğiz.

En iyi teknolojileri ve işletme prosedürlerini uygulayarak, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre, sağlık ve iş güvenliği risklerine maruz kalmasını en aza indireceğiz.

Yenilenmesi mümkün olmayan doğal kaynakların kullanımını en aza indirmek için alternatif hammadde ve yakıt kullanımını arttıracağız.
Fabrika ve tesislerimizde tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların oluşumunu en aza indirerek, atıkları güvenli yöntemlerle bertaraf edecek, geri dönüşüm ve yeniden kullanım olanaklarını sağlayacağız.

Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirleyecek ve bunları azaltacağız.

Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştireceğiz ve performansımızı ölçeceğiz.

Tüm ocak sahalarımızda, rehabilitasyon planları hazırlayıp doğal yaşamın gelişmesini teşvik ederek biyoçeşitliliğin korunmasını sağlayacağız.

Hedeflerimize ulaşmak için eylem planları hazırlayıp, performansımızı sürekli olarak iyileştirip, takip edeceğiz.

Yatırım Projeleri
Büyük yatırım projelerini uygulama safhasından önce çevresel etki değerlendirmesi yapacağız.
Yatırım projelerini, ilgili yasa, standart ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştireceğiz.

Eğitim
Çevresel performansımızın sürekli iyileştirilmesi ve çalışanlarımızın çevre koruma konusunda aktif rol almaları için, gerekli eğitimleri vererek bilinçlendirilmelerini sağlayacağız.

Taşeron ve Tedarikçilerimiz
Taşeron ve tedarikçilerimizden, iş sağlığı ve güvenliğiyle çevre değerlerimize saygılı olmalarını talep edecek, bilinçlendirme eğitimi vereceğiz. Fabrika ve tesislerimizde çalışırken, şirketimizin politika ve prosedürlerimize uymalarını zorunlu tutacağız.

Ürün Yönetimi
İnsan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri en aza indirmek ve olası atık miktarını sınırlamak amacıyla, ürün geliştirme, üretim, dağıtım ve uygulama aşamalarında sürdürülebilir gelişme yaklaşımı doğrultusunda hareket edeceğiz.

Paydaş Diyalogu
Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin olası çevresel etkileri konusunda paydaşlarımızı düzenli olarak bilgilendirecek, onlardan gelen talepleri değerlendirecek ve sürekli bir iletişim içinde olacağız.

Yasa, yönetmelik ve standartların uygulanabilirliğini, etkisini, maliyet/getiri dengesi değerlendirmek üzere yetkili makamlarla açık diyalog, bilgi alışverişinde bulunarak, etkin bir iş birliği içerisinde olacağız.